QUANG MINH-Thiết bị tự động hóa,điện công nghiệp & dân dụng
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ QUANG MINH
logo
8:00 ÷ 17:00
clock
calendar
Mon ÷ Sat
Hotline : 0913.462.318
Email: quangminhtst.co@gmail.com
phân phối thiết bị điện công nghiệp

MCCB MITSUBISHI

MCCB 4P 600A 50kA NF630-SW
Chi tiết
MCCB 4P 600A 50kA NF630-SW
MCCB 4P 500A 50kA NF630-SW
Chi tiết
MCCB 4P 500A 50kA NF630-SW
MCCB 4P 400A 45kA NF400-SW
Chi tiết
MCCB 4P 400A 45kA NF400-SW
MCCB 4P 350A 45kA NF400-SW
Chi tiết
MCCB 4P 350A 45kA NF400-SW
MCCB 4P 300A 45kA NF400-SW
Chi tiết

MCCB 4P 300A 45kA NF400-SW
MCCB 4P 250A 45kA NF400-SW
Chi tiết

MCCB 4P 250A 45kA NF400-SW
MCCB 4P 250A 75kA NF250-HV
Chi tiết

MCCB 4P 250A 75kA NF250-HV
MCCB 4P 225A 75kA NF250-HV
Chi tiết

MCCB 4P 225A 75kA NF250-HV
MCCB 4P 200A 75kA NF250-HV
Chi tiết

MCCB 4P 200A 75kA NF250-HV
MCCB 4P 175A 75kA NF250-HV
Chi tiết

MCCB 4P 175A 75kA NF250-HV
MCCB 4P 160A 75kA NF250-HV
Chi tiết

MCCB 4P 160A 75kA NF250-HV
MCCB 4P 150A 75kA NF250-HV
Chi tiết

MCCB 4P 150A 75kA NF250-HV
MCCB 4P 150A 75kA NF250-HV
Chi tiết

MCCB 4P 150A 75kA NF250-HV
MCCB 4P 125A 75kA NF250-HV
Chi tiết

MCCB 4P 125A 75kA NF250-HV
MCCB 4P 250A 36kA NF250-SV
Chi tiết

MCCB 4P 250A 36kA NF250-SV
MCCB 4P 225A 36kA NF250-SV
Chi tiết

MCCB 4P 225A 36kA NF250-SV
MCCB 4P 200A 36kA NF250-SV
Chi tiết

MCCB 4P 200A 36kA NF250-SV
MCCB 4P 175A 36kA NF250-SV
MCCB 4P 175A 36kA NF250-SV
MCCB 4P 160A 36kA NF250-SV
Chi tiết

MCCB 4P 160A 36kA NF250-SV
MCCB 4P 150A 36kA NF250-SV
Chi tiết

MCCB 4P 150A 36kA NF250-SV
MCCB 4P 125A 36kA NF250-SV
Chi tiết

MCCB 4P 125A 36kA NF250-SV
MCCB 4P 100A 36kA NF250-SV
Chi tiết

MCCB 4P 100A 36kA NF250-SV
MCCB 4P 125A 50kA NF125-HV
Chi tiết

MCCB 4P 125A 50kA NF125-HV
MCCB 4P 100A 50kA NF125-HV
Chi tiết

MCCB 4P 100A 50kA NF125-HV
MCCB 4P 80A 50kA NF125-HV
Chi tiết

MCCB 4P 80A 50kA NF125-HV
MCCB 4P 630A 50kA NF630-SW
Chi tiết
MCCB 4P 630A 50kA NF630-SW
MCCB 4P 75A 50kA NF125-HV
Chi tiết

MCCB 4P 75A 50kA NF125-HV
MCCB 4P 63A 50kA NF125-HV
Chi tiết

MCCB 4P 63A 50kA NF125-HV
MCCB 4P 60A 50kA NF125-HV
Chi tiết

MCCB 4P 60A 50kA NF125-HV
MCCB 4P 50A 50kA NF125-HV
Chi tiết

MCCB 4P 50A 50kA NF125-HV
MCCB 4P 40A 50kA NF125-HV
Chi tiết

MCCB 4P 40A 50kA NF125-HV
MCCB 4P 32A 50kA NF125-HV
Chi tiết

MCCB 4P 32A 50kA NF125-HV
MCCB 4P 30A 50kA NF125-HV
Chi tiết

MCCB 4P 30A 50kA NF125-HV
MCCB 4P 20A 50kA NF125-HV
Chi tiết

MCCB 4P 20A 50kA NF125-HV
MCCB 4P 16A 50kA NF125-HV
Chi tiết

MCCB 4P 16A 50kA NF125-HV
MCCB 4P 16A 30kA NF125-SV
Chi tiết

MCCB 4P 16A 30kA NF125-SV
MCCB 4P 20A 30kA NF125-SV
Chi tiết

MCCB 4P 20A 30kA NF125-SV
MCCB 4P 30A 30kA NF125-SV
Chi tiết

MCCB 4P 30A 30kA NF125-SV
MCCB 4P 40A 30kA NF125-SV
Chi tiết

MCCB 4P 40A 30kA NF125-SV
MCCB 4P 50A 30kA NF125-SV
Chi tiết

MCCB 4P 50A 30kA NF125-SV
MCCB 4P 60A 30kA NF125-SV
Chi tiết

MCCB 4P 60A 30kA NF125-SV
MCCB 4P 75A 30kA NF125-SV
Chi tiết

MCCB 4P 75A 30kA NF125-SV
MCCB 4P 80A 30kA NF125-SV
Chi tiết

MCCB 4P 80A 30kA NF125-SV
MCCB 4P 100A 30kA NF125-SV
Chi tiết

MCCB 4P 100A 30kA NF125-SV
MCCB 4P 125A 30kA NF125-SV
Chi tiết

MCCB 4P 125A 30kA NF125-SV
MCCB 4P 15A 30kA NF125-SV
Chi tiết

MCCB 4P 15A 30kA NF125-SV
MCCB 4P 20A 30kA NF125-SV
Chi tiết

MCCB 4P 20A 30kA NF125-SV
MCCB 4P 30A 30kA NF125-SV
Chi tiết

MCCB 4P 30A 30kA NF125-SV
MCCB 4P 40A 30kA NF125-SV
Chi tiết

MCCB 4P 40A 30kA NF125-SV
MCCB 4P 50A 30kA NF125-SV
Chi tiết

MCCB 4P 50A 30kA NF125-SV
MCCB 4P 60A 30kA NF125-SV
Chi tiết

MCCB 4P 60A 30kA NF125-SV
MCCB 4P 63A 30kA NF125-SV
Chi tiết

MCCB 4P 63A 30kA NF125-SV
MCCB 4P 16A 7.5kA NF63-SV
Chi tiết

MCCB 4P 16A 7.5kA NF63-SV
MCCB 4P 20A 7.5kA NF63-SV
Chi tiết

MCCB 4P 20A 7.5kA NF63-SV
MCCB 4P 25A 7.5kA NF63-SV
Chi tiết

MCCB 4P 25A 7.5kA NF63-SV
MCCB 4P 30A 7.5kA NF63-SV
Chi tiết

MCCB 4P 30A 7.5kA NF63-SV
MCCB 4P 32A 7.5kA NF63-SV
Chi tiết

MCCB 4P 32A 7.5kA NF63-SV
MCCB 4P 40A 7.5kA NF63-SV
Chi tiết

MCCB 4P 40A 7.5kA NF63-SV
MCCB 4P 50A 7.5kA NF63-SV
MCCB 4P 50A 7.5kA NF63-SV
MCCB 4P 63A 7.5kA NF63-SV
Chi tiết

MCCB 4P 63A 7.5kA NF63-SV
MCCB 4P 16A 10kA NF63-HV
Chi tiết

MCCB 4P 16A 10kA NF63-HV
MCCB 4P 20A 10kA NF63-HV
Chi tiết

MCCB 4P 20A 10kA NF63-HV
MCCB 4P 25A 10kA NF63-HV
Chi tiết

MCCB 4P 25A 10kA NF63-HV
MCCB 4P 32A 10kA NF63-HV
Chi tiết

MCCB 4P 32A 10kA NF63-HV
MCCB 4P 40A 10kA NF63-HV
Chi tiết

MCCB 4P 40A 10kA NF63-HV
MCCB 4P 50A 10kA NF63-HV
Chi tiết

MCCB 4P 50A 10kA NF63-HV
MCCB 4P 60A 10kA NF63-HV
Chi tiết

MCCB 4P 60A 10kA NF63-HV
MCCB 4P 63A 10kA NF63-HV
Chi tiết

MCCB 4P 63A 10kA NF63-HV
MCCB 3P 630A 50kA NF630-SW
Chi tiết

MCCB 3P 630A 50kA NF630-SW
MCCB 3P 600A 50kA NF630-SW
Chi tiết

MCCB 3P 600A 50kA NF630-SW
MCCB 3P 500A 50kA NF630-SW
Chi tiết

MCCB 3P 500A 50kA NF630-SW
MCCB 3P 400A 45kA NF400-SW
Chi tiết

MCCB 3P 400A 45kA NF400-SW
MCCB 3P 350A 45kA NF400-SW
Chi tiết

MCCB 3P 350A 45kA NF400-SW
MCCB 3P 300A 45kA NF400-SW
Chi tiết

MCCB 3P 300A 45kA NF400-SW
MCCB 3P 250A 45kA NF400-SW
Chi tiết

MCCB 3P 250A 45kA NF400-SW
MCCB 3P 630A 36kA NF630-CW
Chi tiết

MCCB 3P 630A 36kA NF630-CW
MCCB 3P 600A 36kA NF630-CW
Chi tiết

MCCB 3P 600A 36kA NF630-CW
MCCB 3P 500A 36kA NF630-CW
Chi tiết

MCCB 3P 500A 36kA NF630-CW
MCCB 3P 400A 36kA NF400-CW
Chi tiết

MCCB 3P 400A 36kA NF400-CW
MCCB 3P 350A 36kA NF400-CW
Chi tiết

MCCB 3P 350A 36kA NF400-CW
MCCB 3P 300A 36kA NF400-CW
Chi tiết

MCCB 3P 300A 36kA NF400-CW
MCCB 3P 250A 36kA NF400-CW
Chi tiết

MCCB 3P 250A 36kA NF400-CW
MCCB 3P 250A 70kA NF250-HV
Chi tiết

MCCB 3P 250A 70kA NF250-HV
MCCB 3P 225A 70kA NF250-HV
Chi tiết

MCCB 3P 225A 70kA NF250-HV
MCCB 3P 200A 70kA NF250-HV
Chi tiết

MCCB 3P 200A 70kA NF250-HV
MCCB 3P 175A 70kA NF250-HV
Chi tiết

MCCB 3P 175A 70kA NF250-HV
MCCB 3P 150A 70kA NF250-HV
Chi tiết

MCCB 3P 150A 70kA NF250-HV
MCCB 3P 125A 70kA NF250-HV
Chi tiết

MCCB 3P 125A 70kA NF250-HV
MCCB 4P 250A 36kA NF250-SV
Chi tiết

MCCB 4P 250A 36kA NF250-SV
MCCB 4P 225A 36kA NF250-SV
Chi tiết

MCCB 4P 225A 36kA NF250-SV
MCCB 4P 200A 36kA NF250-SV
Chi tiết

MCCB 4P 200A 36kA NF250-SV
MCCB 4P 175A 36kA NF250-SV
Chi tiết

MCCB 4P 175A 36kA NF250-SV
MCCB 4P 150A 36kA NF250-SV
Chi tiết

MCCB 4P 150A 36kA NF250-SV
MCCB 4P 125A 36kA NF250-SV
Chi tiết

MCCB 4P 125A 36kA NF250-SV
MCCB 4P 100A 36kA NF250-SV
Chi tiết

MCCB 4P 100A 36kA NF250-SV
MCCB 3P 250A 25kA NF250-CV
Chi tiết

MCCB 3P 250A 25kA NF250-CV
MCCB 3P 225A 25kA NF250-CV
Chi tiết

MCCB 3P 225A 25kA NF250-CV
MCCB 3P 200A 25kA NF250-CV
Chi tiết

MCCB 3P 200A 25kA NF250-CV
MCCB 3P 175A 25kA NF250-CV
Chi tiết

MCCB 3P 175A 25kA NF250-CV
MCCB 3P 150A 25kA NF250-CV
Chi tiết

MCCB 3P 150A 25kA NF250-CV
MCCB 3P 125A 25kA NF250-CV
Chi tiết

MCCB 3P 125A 25kA NF250-CV
MCCB 3P 100A 25kA NF250-CV
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 3P 50A 6kA BH-D6
MCCB 3P 15A 50kA NF125-HV
Chi tiết

MCCB 3P 15A 50kA NF125-HV
MCCB 3P 16A 50kA NF125-HV
Chi tiết

MCCB 3P 16A 50kA NF125-HV
MCCB 3P 20A 50kA NF125-HV
Chi tiết

MCCB 3P 20A 50kA NF125-HV
MCCB 3P 30A 50kA NF125-HV
Chi tiết

MCCB 3P 30A 50kA NF125-HV
MCCB 3P 32A 50kA NF125-HV
Chi tiết

MCCB 3P 32A 50kA NF125-HV
MCCB 3P 40A 50kA NF125-HV
Chi tiết

MCCB 3P 40A 50kA NF125-HV
MCCB 3P 50A 50kA NF125-HV
Chi tiết

MCCB 3P 50A 50kA NF125-HV
MCCB 3P 60A 50kA NF125-HV
Chi tiết

MCCB 3P 60A 50kA NF125-HV
MCCB 3P 63A 50kA NF125-HV
Chi tiết

MCCB 3P 63A 50kA NF125-HV
MCCB 3P 75A 50kA NF125-HV
Chi tiết

MCCB 3P 75A 50kA NF125-HV
MCCB 3P 80A 50kA NF125-HV
Chi tiết

MCCB 3P 80A 50kA NF125-HV
MCCB 3P 100A 50kA NF125-HV
Chi tiết

MCCB 3P 100A 50kA NF125-HV
MCCB 3P 125A 50kA NF125-HV
Chi tiết

MCCB 3P 125A 50kA NF125-HV
MCCB 3P 16A 30kA NF125-SV
Chi tiết

MCCB 3P 16A 30kA NF125-SV
MCCB 3P 20A 30kA NF125-SV
Chi tiết

MCCB 3P 20A 30kA NF125-SV
MCCB 3P 30A 30kA NF125-SV
Chi tiết

MCCB 3P 30A 30kA NF125-SV
MCCB 3P 32A 30kA NF125-SV
Chi tiết

MCCB 3P 32A 30kA NF125-SV
MCCB 3P 40A 30kA NF125-SV
Chi tiết

MCCB 3P 40A 30kA NF125-SV
MCCB 3P 50A 30kA NF125-SV
Chi tiết

MCCB 3P 50A 30kA NF125-SV
MCCB 3P 63A 30kA NF125-SV
Chi tiết

MCCB 3P 63A 30kA NF125-SV
MCCB 3P 75A 30kA NF125-SV
Chi tiết

MCCB 3P 75A 30kA NF125-SV
MCCB 3P 80A 30kA NF125-SV
Chi tiết

MCCB 3P 80A 30kA NF125-SV
MCCB 3P 100A 30kA NF125-SV
Chi tiết

MCCB 3P 100A 30kA NF125-SV
MCCB 3P 125A 30kA NF125-SV
Chi tiết

MCCB 3P 125A 30kA NF125-SV
MCCB 3P 50A 10kA NF125-CV
Chi tiết

MCCB 3P 50A 10kA NF125-CV
MCCB 3P 60A 10kA NF125-CV
Chi tiết

MCCB 3P 60A 10kA NF125-CV
MCCB 3P 63A 10kA NF125-CV
Chi tiết

MCCB 3P 63A 10kA NF125-CV
MCCB 3P 50A 10kA NF125-CV
Chi tiết

MCCB 3P 50A 10kA NF125-CV
MCCB 3P 10A 10kA NF63-HV
Chi tiết

MCCB 3P 10A 10kA NF63-HV
MCCB 3P 15A 10kA NF63-HV
Chi tiết

MCCB 3P 15A 10kA NF63-HV
MCCB 3P 16A 10kA NF63-HV
Chi tiết

MCCB 3P 16A 10kA NF63-HV
MCCB 3P 20A 10kA NF63-HV
Chi tiết

MCCB 3P 20A 10kA NF63-HV
MCCB 3P 25A 10kA NF63-HV
Chi tiết

MCCB 3P 25A 10kA NF63-HV
MCCB 3P 32A 10kA NF63-HV
Chi tiết

MCCB 3P 32A 10kA NF63-HV
MCCB 3P 40A 10kA NF63-HV
Chi tiết

MCCB 3P 40A 10kA NF63-HV
MCCB 3P 50A 10kA NF63-HV
Chi tiết

MCCB 3P 50A 10kA NF63-HV
MCCB 3P 60A 10kA NF63-HV
Chi tiết

MCCB 3P 60A 10kA NF63-HV
MCCB 3P 63A 10kA NF63-HV
Chi tiết

MCCB 3P 63A 10kA NF63-HV
MCCB 3P 10A 7.5kA NF63-SV
Chi tiết

MCCB 3P 10A 7.5kA NF63-SV
MCCB 3P 16A 7.5kA NF63-SV
Chi tiết

MCCB 3P 16A 7.5kA NF63-SV
MCCB 3P 20A 7.5kA NF63-SV
Chi tiết

MCCB 3P 20A 7.5kA NF63-SV
MCCB 3P 25A 7.5kA NF63-SV
Chi tiết

MCCB 3P 25A 7.5kA NF63-SV
MCCB 3P 32A 7.5kA NF63-SV
Chi tiết

MCCB 3P 32A 7.5kA NF63-SV
MCCB 3P 40A 7.5kA NF63-SV
Chi tiết

MCCB 3P 40A 7.5kA NF63-SV
MCCB 3P 50A 7.5kA NF63-SV
Chi tiết

MCCB 3P 50A 7.5kA NF63-SV
MCCB 3P 63A 7.5kA NF63-SV
Chi tiết

MCCB 3P 63A 7.5kA NF63-SV
MCCB 3P 10A 5kA NF32-SV
Chi tiết

MCCB 3P 10A 5kA NF32-SV
MCCB 3P 16A 5kA NF32-SV
Chi tiết

MCCB 3P 16A 5kA NF32-SV
MCCB 3P 20A 5kA NF32-SV
Chi tiết

MCCB 3P 20A 5kA NF32-SV
MCCB 3P 25A 5kA NF32-SV
Chi tiết

MCCB 3P 25A 5kA NF32-SV
MCCB 3P 32A 5kA NF32-SV
Chi tiết

MCCB 3P 32A 5kA NF32-SV
MCCB 2P 125A 100kA NF250-HV
Chi tiết

MCCB 2P 125A 100kA NF250-HV
MCCB 2P 150A 100kA NF250-HV
Chi tiết

MCCB 2P 150A 100kA NF250-HV
MCCB 2P 160A 100kA NF250-HV
Chi tiết

MCCB 2P 160A 100kA NF250-HV
MCCB 2P 175A 100kA NF250-HV
Chi tiết

MCCB 2P 175A 100kA NF250-HV
MCCB 2P 200A 100kA NF250-HV
Chi tiết

MCCB 2P 200A 100kA NF250-HV
MCCB 2P 225A 100kA NF250-HV
Chi tiết

MCCB 2P 225A 100kA NF250-HV
MCCB 2P 250A 100kA NF250-HV
Chi tiết

MCCB 2P 250A 100kA NF250-HV
MCCB 2P 100A 36kA NF250-CV
Chi tiết

MCCB 2P 100A 36kA NF250-CV
MCCB 2P 125A 36kA NF250-CV
Chi tiết

MCCB 2P 125A 36kA NF250-CV
MCCB 2P 150A 36kA NF250-CV
Chi tiết

MCCB 2P 150A 36kA NF250-CV
MCCB 2P 175A 36kA NF250-CV
Chi tiết

MCCB 2P 175A 36kA NF250-CV
MCCB 2P 200A 36kA NF250-CV
Chi tiết

MCCB 2P 200A 36kA NF250-CV
MCCB 2P 100A 85kA NF250-SV
Chi tiết

MCCB 2P 100A 85kA NF250-SV
MCCB 2P 125A 85kA NF250-SV
Chi tiết

MCCB 2P 125A 85kA NF250-SV
MCCB 2P 150A 85kA NF250-SV
Chi tiết

MCCB 2P 150A 85kA NF250-SV
MCCB 2P 225A 36kA NF250-CV
Chi tiết

MCCB 2P 225A 36kA NF250-CV
MCCB 2P 250A 36kA NF250-CV
Chi tiết

MCCB 2P 250A 36kA NF250-CV
MCCB 2P 225A 85kA NF250-SV
Chi tiết

MCCB 2P 225A 85kA NF250-SV
MCCB 2P 250A 85kA NF250-SV
Chi tiết

MCCB 2P 250A 85kA NF250-SV
MCCB 2P 16A 100kA NF125-HV
Chi tiết

MCCB 2P 16A 100kA NF125-HV
MCCB 2P 20A 100kA NF125-HV
Chi tiết

MCCB 2P 20A 100kA NF125-HV
MCCB 2P 30A 100kA NF125-HV
Chi tiết

MCCB 2P 30A 100kA NF125-HV
MCCB 2P 40A 100kA NF125-HV
Chi tiết

MCCB 2P 40A 100kA NF125-HV
MCCB 2P 50A 100kA NF125-HV
Chi tiết

MCCB 2P 50A 100kA NF125-HV
MCCB 2P 63A 100kA NF125-HV
Chi tiết

MCCB 2P 63A 100kA NF125-HV
MCCB 2P 75A 100kA NF125-HV
Chi tiết

MCCB 2P 75A 100kA NF125-HV
MCCB 2P 80A 100kA NF125-HV
Chi tiết

MCCB 2P 80A 100kA NF125-HV
MCCB 2P 100A 100kA NF125-HV
Chi tiết

MCCB 2P 100A 100kA NF125-HV
MCCB 2P 125A 100kA NF125-HV
Chi tiết

MCCB 2P 125A 100kA NF125-HV
MCCB 2P 16A 50kA NF125-SV
Chi tiết

MCCB 2P 16A 50kA NF125-SV
MCCB 2P 40A 50kA NF125-SV
Chi tiết

MCCB 2P 40A 50kA NF125-SV
MCCB 2P 50A 50kA NF125-SV
Chi tiết

MCCB 2P 50A 50kA NF125-SV
MCCB 2P 63A 50kA NF125-SV
Chi tiết

MCCB 2P 63A 50kA NF125-SV
MCCB 2P 20A 50kA NF125-SV
Chi tiết

MCCB 2P 20A 50kA NF125-SV
MCCB 2P 32A 50kA NF125-SV
Chi tiết

MCCB 2P 32A 50kA NF125-SV
MCCB 2P 100A 50kA NF125-SV
Chi tiết

MCCB 2P 100A 50kA NF125-SV
MCCB 2P 125A 50kA NF125-SV
Chi tiết

MCCB 2P 125A 50kA NF125-SV
MCCB 2P 50A 30kA NF125-CV
Chi tiết

MCCB 2P 50A 30kA NF125-CV
MCCB 2P 63A 30kA NF125-CV
Chi tiết

MCCB 2P 63A 30kA NF125-CV
MCCB 2P 75A 30kA NF125-CV
Chi tiết

MCCB 2P 75A 30kA NF125-CV
MCCB 2P 80A 30kA NF125-CV
Chi tiết

MCCB 2P 80A 30kA NF125-CV
MCCB 2P 100A 30kA NF125-CV
Chi tiết

MCCB 2P 100A 30kA NF125-CV
MCCB 2P 125A 30kA NF125-CV
Chi tiết

MCCB 2P 125A 30kA NF125-CV
MCCB 2P 10A 25kA NF63-HV
Chi tiết

MCCB 2P 10A 25kA NF63-HV
MCCB 2P 16A 25kA NF63-HV
Chi tiết

MCCB 2P 16A 25kA NF63-HV
MCCB 2P 20A 25kA NF63-HV
Chi tiết

MCCB 2P 20A 25kA NF63-HV
MCCB 2P 32A 25kA NF63-HV
Chi tiết

MCCB 2P 32A 25kA NF63-HV
MCCB 2P 40A 25kA NF63-HV
Chi tiết

MCCB 2P 40A 25kA NF63-HV
MCCB 2P 50A 25kA NF63-HV
Chi tiết

MCCB 2P 50A 25kA NF63-HV
MCCB 2P 63A 25kA NF63-HV
Chi tiết

MCCB 2P 63A 25kA NF63-HV
MCCB 2P 15A 15kA NF63-SV
Chi tiết

MCCB 2P 15A 15kA NF63-SV
MCCB 2P 16A 15kA NF63-SV
Chi tiết

MCCB 2P 16A 15kA NF63-SV
MCCB 2P 20A 15kA NF63-SV
Chi tiết

MCCB 2P 20A 15kA NF63-SV
MCCB 2P 25A 15kA NF63-SV
Chi tiết

MCCB 2P 25A 15kA NF63-SV
MCCB 2P 32A 15kA NF63-SV
Chi tiết

MCCB 2P 32A 15kA NF63-SV
MCCB 2P 40A 15kA NF63-SV
Chi tiết

MCCB 2P 40A 15kA NF63-SV
MCCB 2P 50A 15kA NF63-SV
Chi tiết

MCCB 2P 50A 15kA NF63-SV
MCCB 2P 63A 15kA NF63-SV
Chi tiết

MCCB 2P 63A 15kA NF63-SV
MCCB 2P 15A 7.5kA NF63-CV
Chi tiết

MCCB 2P 15A 7.5kA NF63-CV
MCCB 2P 16A 7.5kA NF63-CV
Chi tiết

MCCB 2P 16A 7.5kA NF63-CV
MCCB 2P 20A 7.5kA NF63-CV
Chi tiết

MCCB 2P 20A 7.5kA NF63-CV
MCCB 2P 25A 7.5kA NF63-CV
Chi tiết

MCCB 2P 25A 7.5kA NF63-CV
MCCB 2P 32A 7.5kA NF63-CV
Chi tiết

MCCB 2P 32A 7.5kA NF63-CV
MCCB 2P 40A 7.5kA NF63-CV
Chi tiết

MCCB 2P 40A 7.5kA NF63-CV
MCCB 2P 50A 7.5kA NF63-CV
Chi tiết

MCCB 2P 50A 7.5kA NF63-CV
MCCB 2P 63A 7.5kA NF63-CV
Chi tiết

MCCB 2P 63A 7.5kA NF63-CV
MCB MITSUBISHI 4P 32A 10kA BH-D10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 4P 32A 10kA BH-D10
MCCB 2P 40A 7.5kA NF63-CV
Chi tiết

MCCB 2P 40A 7.5kA NF63-CV
MCCB 2P 15A 7.5kA NF32-SV
Chi tiết

MCCB 2P 15A 7.5kA NF32-SV
MCCB 2P 16A 7.5kA NF32-SV
Chi tiết

MCCB 2P 16A 7.5kA NF32-SV
MCCB 2P 20A 7.5kA NF32-SV
Chi tiết

MCCB 2P 20A 7.5kA NF32-SV
MCCB 2P 25A 7.5kA NF32-SV
Chi tiết

MCCB 2P 25A 7.5kA NF32-SV
MCCB 2P 175A 85kA NF250-SV
Chi tiết

MCCB 2P 175A 85kA NF250-SV
MCCB 2P 200A 85kA NF250-SV
Chi tiết

MCCB 2P 200A 85kA NF250-SV
MCCB 2P 75A 50kA NF125-SV
Chi tiết

MCCB 2P 75A 50kA NF125-SV
MCCB 2P 80A 50kA NF125-SV
Chi tiết

MCCB 2P 80A 50kA NF125-SV
MCCB 2P 25A 25kA NF63-HV
Chi tiết

MCCB 2P 25A 25kA NF63-HV

QUANG MINH-Thiết bị tự động hóa,điện công nghiệp & dân dụng
Khách hàng thân thiết
+
Dự án
thành công
+
Sản phẩm
trong kho
+
Khắp các
tỉnh thành
+
du an thanh cong
map
san pham
khach hang
hang chinh hang
giao hang nhanh
Hàng chính hãng
Mới 100%
Giao hàng nhanh
Siêu tốc trong 24h
ho tro 24/7
Tư vấn & hỗ trợ 24/7
Hotline: 0913.462.318
thanh toán linh hoạt
Thanh toán linh hoạt
Chuyển khoản - tiền mặt
giá tốt nhất
Giá tốt nhất thị trường
Tiết kiệm hơn 10% ÷ 30%

Copyright © 2024 .Designed by Quang Minh IIoT.
Địa chỉ: 818/15 Nguyễn Thị Minh Khai,
P.Tân Bình,Tp.Dĩ An,T.Bình Dương
Điện thoại: 0913.462.318
Email: quangminhtst.co@gmail.com
Website: quangminhtst.vn
                 quangminhtst.com
> Chính sách bảo mật
> Chính sách thanh toán
> Chính sách vận chuyển
> Chính sách bảo hành
> Chính sách đổi trả
QR zalo
LĨNH VỰC
QUY ĐỊNH
> IIoT công nghiệp
> Smart Home
> Thiết bị điện
> Sửa chữa & bảo trì thiết bị
> Giải pháp tự động hóa

Thiết bị tự động hóa - điện công nghiệp - điện dân dụng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ QUANG MINH

giá tốt giao hàng nhanh miễn phí giao hàng
24/7 zalo hotline